خاکستر ِ قلبم ، ارمغان ِ ره اوست

گرهمين به ما رسيده از دوست ، نکوست

از آن به سرشک ديده  شمعی سازم

تا شعله کـشد ،  دوباره در خلوت دوست

 

                 الی

/ 0 نظر / 4 بازدید