عـــشـــق،عــشـق می آفريند.عــشـق زندگی می بخشد.

زندگی رنــج به همراه دارد.

رنــج دلـشــوره می آفريند. دلــشــوره جرات می بخشد.

جــرات اعتماد به همراه دارد.اعتماد اميد به همراه دارد.

اميد زندگی می بخــشد. زنــدگی عــشــق می بـخــشد.

و

عـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــق

عــشــق می آفريند.

سلام...چه راحت گذشت..انگار همين ديروز بود که برای کنکور سرو کله ميزديم...امان از دست زمانه..(يه لحظه فکر کردم مامان بزرگمم)...خوب چه خبرا؟!..تو که خوبی؟..من خوبم..آره منم خوبم..از کنکورم برات بگم نميدونم چيکار کردم..به قول شلی..يا ۲۰۰يا۲۰۰۰يا ۲۰۰۰۰يا شمارهء موبايلم..راحت باش..بيخيال سخت نگير...

مگر اين می پرستی ها و مستی ها

برای يک نفس آسودگی از رنج هستی نيست؟

مگر دنبال آرامش نمی گرديد؟

چرا از مرگ می ترسيد؟

تابستونه گرمو طاقت فرسا هم از راه رسيدو ..به من ميگه..الی بدو برو استخر..ترجيحآ سرباز باشه...وای که چه حالی ميده..ولی خدايی جدا از اين حرفا خيلی دلم برای اينجا تنگ شده بوددلم برای توام تنگ شده بود..برای دوستامم همين طور..خدايی گفتما..به جون فرزادم.(ميدونی که جون بچمو دروغکی قسم نميخورم..)..خوب ديگه تعريف کنم برات..راستشو بخوای اونقدر چيزا هست که بايد برات تعريف کنم..اما از اونجايی که حسش نيست ميزارم برای بعد..فعلآ بمون تو خماريشششش...خوب ديگه باهات کاری ندارم..نه همه شوخی بود..خيلی دوست دارم..خيليم دلم برات تنگيده بود..

عــــاشــقم،عــاشــق ســتارهء صبح

عـــشــق ابرهای سرگردان

عــاشــق روزهای بارانی

عــاشــق هر چه نام توست بر آن.

"الی"

راستی مرسی آرش جونم که بلاگم آپديت کردی..و معذرت که قشنگترين روز زندگيتو فراموش کردم..نميدونم چی بايد بهت بگم...يعنی نميدونم چطوری از شرمندگيت در بيام قشنگم..فقط ميتونم بگم..مرسی و معذرت..برای همه چيز...

من همين يک نفس از جرعه جانم باقی ست

آخرين جرعه اين جام تهی را تو بنوش!

و در آخرم مرسی از دوست جونايی که به من سر زدنو من بهشون سر نزدم..اقا جبران ميکنم...و يه چيز ديگه..به اونايی قول لينکو دادم در اولين فرصت به قولم عمل ميکنم و ميلينکمشون.....

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

زنــدگی رســم خوشــاينديســت

پــروبالی دلرد به اندازه عـــشــق

پرسشی به اندازه مرگ

زندگی چيزی نيست

که لب طاغچه عادت از ياد من و تو برود

زندگی حس غريبی ست که يک مرغ مهاجر دارد.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

kiss kiss

&

bye bye

" الـــی "


 

/ 0 نظر / 11 بازدید