سيزده خط برای زندگی

۱-دوستت دارم نه بخاطر شخصيت تو بلکه بخاطر شخصيتی که من در هنگام با تو بودن پيدا ميکنم.

۲-هيچ کس ليقت اشک های تو را ندارد و آنکه چنين ارزشی دارد باعث اشک ريختن تو نميشود.

۳-اگر کسی تو را آنطور که ميخواهی دوست ندارد به اين معنی نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.

۴-دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگيرد ولی قلب تو را لمس کند.

۵-بدترين شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسيد.

۶-هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

۷-تو ممکن است در تمام دنيا فقط يک نفر باشی ولی برای بعضی افراد تمام دنيا هستی.

۸-هرگز وقتت را با کسی که حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند نگذزان.

۹-شايد خدا خواسته است که ابتدا بسياری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را به اين ترتيب وقتی او را يافتی بهتر ميتوانی شکرگزار باشی .

۱۰-به چيزی که گذشت غم نخور به چيزی که پس از آن آمد لبخند بزن.

۱۱-هميشه افرادی هستند که تو را می آزارند با اين حال همواره به ديگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی

۱۲-خود را به فرد بهتری تبديل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه کس ديگری تو را بشناسد و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.

۱۳-زياده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترين چيزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.

گابريل گارسيا مارکز

/ 0 نظر / 10 بازدید