خواهر!!.....

اين کلمه چه معنی داره؟... نميدونم...شايد اين مثل مادر مقدسه...فقط يکمی

درجش

کمتره ... نميدونم.. ..تو خواهر داری!.. من ندارم.... شايد..  ..به خاطر همينه..کاملا

درکت

نميکنم....اما اينو ميدونم هر چقدرم...اين موجود بد باشه..يا ..يه رابطهء خوبی ام

باهاش

 نداشته باشی... بازم ..حاضری براش بميری...بازم دوست داری.... هميشه پيشت

باشه...اگه مريض بشه.... براش گريه ميکنی..دعا ميکنی ..هرچه زودتر خوب بشه...

نميدونم....شايدم اين طوری نباشه!...ولی تو اين شک دارم...نظرت چيه؟؟...

امروز يه خواهر عزيز..به سمت کانادا ..پرواز...کرد...

لاله جون اميدوارم..در کنار سروش...هميشه موفق و پيرزو باشی.....و به پای هم..

پير شين....

و تويی که برای رفتن لاله خيلی ناراحتی و همش گريه ميکنی...گريه نکن....

چون اون هميشه پيشته...تا چشم به هم بزنی برميگرده....

درسته ازت دور شده... اما ...فقط جسمش ازت دور شده....ولی دلش هميشه پيشه

تو ميمونه....بخند...و ناراحتم نباش...

====

اينم برای نسرين جوونم...

اميدوارم امتحانتو ..با موفقيت پشت سر بذاری.... ميدونم که تو می تونی...

فقط بايد يه کمی ..سعی کنی.....

اینو بدون خيلی دوست دارم.. و برات دعا ميکنم....که موفق بشی....

ــــــــــــــــ

وای ی ی ی ی .... من امروز خيلی حالم خوبه....خيلی....خوشحالم که خوبم....

وای ی ی ...هوس مهمونی کردم....بايد يه مهمونی بگيريم....نه...35.gif

خوب من ..ديگه برم.... چون الان مامانم ..پوست سرمو ميکنه....

********

وقتی از خودت خسته ای

وقتی حوصله ء هيچ کس رو نداری

وقتی از همه چيز نا اميدی

حتی از خدا

يه لحظه به اين فکر کن

که يکی تو حسرت اين که

يک ثانيه

جای تو باشه .

/ 0 نظر / 7 بازدید