در حال حاضر حالم خوبه...فقط يه کمی گيجم...ميخوای بدونی چقدر گيجم...اکی!..

بهت ميگم...فقط بعد از اينکه خوندی ..بهم بگو ..وضعم خيلی وخيمه؟04.gif

==

هنوز نميدونم چی ميخوام... اصلا از کی چی ميخوام... اصلا نميدونم بايد از کسی

چيزی....بخوام!!!!...

هنوز نفهميدم که از اين دنيا ...از اين زندگی... چی ميخوام!!...نميدونم....

نميدونم چرا بايد ياد خاطره های بد بيوفتم...چرا گريه ميکنم!!!... برای چيزی گريه

ميکنم؟..

يا نه برای کسی گريه ميکنم؟....اصلا ....چرا آدما گريه ميکنن... اصلا ..تمام آدما گريه

ميگنن.... چرا ميگن ... دخترا بيشتر از پسرا گريه ميکنن... مگه پسرا دل ندارن!...

چی ميشه که آدم ميگه...از زندگی خسته شدم....چرا از زندگی گله ميکنيم..

چرا يه وقتی ميرسه... که نميخوای با خودت صادق باشی...

چی ميشه که از واقعيتها فرار ميکنی....

و خيلی چراهای ديگه.... و  خيلی سوالهای مبهم ديگه....

نميدونم ..شايد تو برای همهء اينا جواب داری...اگه نداری ..راحت باهاش کنار بيا...

وگرنه مثل من خل ميشی....30.gif

=====

۲تا حرف کوچولو ..برای ۲تا عزيز...

۱: شلاله جونم.. ميدونم ازم عصبانی هستی... نه بازم اشتباه کردم... ازم دلخوری..

ولی اينو بدون ..هر کاری کردم...دست خودم نبود... هيچی نميگم..چون نميشه

چيزی گفت فقط اينو بدون...خيلی دوست دارم....

۲:مرجان جونم..فکر نمی کنی مسافرتت..يکم طولانی شده...خيلی  دلم برات تنگ

شده...بابا کوتاه بيا...برگرد...(سوغاتی يادت نره......)05.gif

=====

خدايا!!....

به هر که دوست ميداری بياموزکه :

عشق از زندگی کردن بهتر است،

وبه هر دوست تر ميداری بچشان که:

دوست داشتن از عشق برتر!

                                       دکتر شريعتی

/ 0 نظر / 11 بازدید